| Wyszukiwarka | Przydatne linki | Pytania i odpowiedzi | Kompendium wiedzy | Doradcy zawodowi |

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego
(rok szkolny 2019/2020)


Pytania i odpowiedzi:

Kandydaci nie będą rywalizowali o te same miejsca, ponieważ postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i odrębnie dla absolwentów gimnazjum.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 13 maja 2019 r.
Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych określił Śląski Kurator Oświaty (Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 r. z 28 grudnia 2018 r. i Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 r. z 28 grudnia 2018 r.)
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/ [dostęp: 23.01.2019]
Dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej szkoły publikują na swoich stronach internetowych.

Wykaz wymaganych dokumentów określony jest w regulaminie rekrutacji kandydatów do danej szkoły. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych szkół.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata.
Uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum będą uczyć się w 4-letnim technikum, a ci którzy ukończyli szkołę podstawową w technikum 5-letnim.

Nauka w branżowej szkole I stopnia  obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne – realizowane w szkole oraz kształcenie zawodowe praktyczne, tzw. praktyczną naukę zawodu.

Tak, ale pod warunkiem, że uzyska zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w zawodzie, który wybrał). Lekarz przeprowadza obowiązkowe badania lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Zgodnie z przepisami lekarz przeprowadza badanie lekarskie, uwzględniając ocenę potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Obowiązkowe badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Badania te są dla ucznia bezpłatne.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę.
Będzie to możliwe m.in. w branżowej szkole II stopnia. Nauka w niej będzie trwała 2 lata. Kształcenie będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w branżowej szkole II stopnia. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ci uczniowie będą mieli możliwość uzyskać dyplom technika oraz przystąpić do egzaminu maturalnego, co pozwoli im następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.
Branżowe szkoły II stopnia zostaną utworzone od roku szkolnego 2020/2021, gdy pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od II klasy lub będą mogli zdecydować się na naukę w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą też na tym etapie zakończyć naukę i podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000622
[dostęp:23.01.2019]

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia (posiadające kontynuację na poziomie technika).

Wszystkie zawody w branżowej szkole I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uczeń branżowej szkoły I stopnia będzie przystępował do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu tego egzaminu i ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uzyska wykształcenie zasadnicze zawodowe i otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Tak, warunkiem ukończenia szkoły danego typu jest przystąpienie do wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu zapewnia uczniom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, niezbędne na danym stanowisku szkoleniowym.

Zajęcia praktyczne dla uczniów w szkołach branżowych I stopnia mogą odbywać się na terenie szkoły w pracowniach szkolnych, w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Zajęcia praktyczne u pracodawców muszą odbywać się na podstawie: umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartą między młodocianym a pracodawcą lub umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartą między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Uczeń branżowej szkoły I stopnia powinien kontynuować naukę jednego języka obcego (tego, którego uczył się na wcześniejszym etapie edukacyjnym). Uczeń technikum będzie uczył się dwóch języków obcych – kontynuacja z poprzednich lat nauki.

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
Praktyki zawodowe organizowane w innych podmiotach niż wymienione wyżej są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.

Młodociani pracownicy, którzy mają podpisaną umowę z pracodawcą, otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:
• w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4 %,
• w drugim roku nauki – nie mniej niż 5 %,
• trzecim roku nauki – nie mniej niż 6 %.

Wyniki dla wszystkich województw, w tym województwa śląskiego i poszczególnych powiatów, oparte na badaniach, można znaleźć w serwisie internetowym: Barometr zawodów, dostępnym pod adresem: www.barometrzawodow.pl [dostęp: 23.01.2019]
Takie informacje można znaleźć również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Liczba godzin przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu w branżowej szkole I stopnia i w technikum określają ramowe plany nauczania i plany nauczania obowiązujące w danym typie szkoły. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a dla uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, jednak w wymiarze nie większym niż do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zajęcia praktyczne (dotyczy: branżowych szkół I stopnia) organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Praktyki zawodowe uczniów (dotyczy: techników) mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

Sposób zaliczenia praktycznej nauki zawodu określa wewnątrzszkolny system oceniania przyjęty w danej szkole.